Dotacje HoReCa 2024

Przewidywalny start: kwiecień 2023

Program ten, adresowany do firm mikro, małych i średnich, skupia się na finansowaniu zmian w produktach, usługach i umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności.

Program jest otwarty dla MŚP z całej Polski, które prowadzą działalność w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura.

Działanie A1.2.1. kierowane jest do firm ze wspomnianych branż, które w latach 2020 lub 2021 zanotowały minimum 20 % spadek obrotów – liczony rok do roku – spowodowany pandemią Covid-19 w Polsce oraz posiadają, wymieniony w regulaminie konkursu określony kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na różnorodne inwestycje, w tym na rozbudowę infrastruktury usługowej i produkcyjnej, zakup nowoczesnych maszyn, inicjatywy związane z ekologią i technologiami cyfrowymi. Ponadto na podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników oraz na zakup usług doradczych o charakterze rozwojowym.


Pomoc ma charakter bezzwrotnych dotacji w postaci pomocy de minimis, zatem nie można przekroczyć limitu pomocy de minimis (200 tys. euro w ciągu 3 lat).

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji netto wyniesie 600 tys. złotych. Wobec czego maksymalny poziom dotacji wyniesie 540 tys. złotych na jednego beneficjenta.

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji, a wnioskujący będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę wspieranych kodów PKD:

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

91.02.Z Działalność muzeów,

91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

oraz doprecyzowała, że:

– wnioskodawcy mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku;

– na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru);

– wnioskodawcy będą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl.

– wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

Przykładowe wydatki

– sprzęt gastronomiczny

– meble kuchenne/ogrodowe

– klimatyzacja/wentylacja

– fotowoltaika/pompy ciepła/magazyny energii

– roboty budowlane (w tym remont obiektu, budowa tarasu)

– budowa/rozbudowa ogródka gastronomicznego

– namiot gastronomiczny

– urządzenia służące zmniejszeniu zużycia surowców i materiałów

– urządzenia do zmniejszenia ilości odpadów

– stacje ładowania aut elektrycznych

– stacja parkowania/naprawy rowerów

– systemy automatyki budynków

– systemy rezerwacji online

– system kluczy elektronicznych

– systemy zarządzania przedsiębiorstwem

– systemy automatyzujące pracę kuchni/kelnerów

– szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem

– opracowanie procedur technicznych

Przykładowa dywersyfikacja

– rozszerzenie usług restauracji o usługi cateringowe

– rozszerzenie usług restauracji o usługi gastronomiczne świadczone na zewnątrz obiektu

– wprowadzenie nowych produktów/usług np. wyrobów o dłuższym terminie przydatności do spożycia

– rozszerzenie usług hotelu o organizację imprez okolicznościowych na zewnątrz obiektu

– rozszerzenie oferty hotelu o wypożyczalnię sprzętu wodnego