Konkurs 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Dofinansowane mogą być innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
  2. Lokalizacja projektu musi znajdować się na obszarze SSW (siedziba przedsiębiorstwa może znajdować się poza obszarem SSW), przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSW.
  3. Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie (1 etat).
  4. Realizacja projektu musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi

4 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi

500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 130 000,00 zł