2.32 Kredyt Technologiczny, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Na a co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.


Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

•    nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);

•    nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1), czyli maszyny, urządzenia, inne środki trwałe;

•    nabycie robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych);

•    nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej

•    raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu

•    wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.

•    koszty związane z uzyskiwaniem patentów  (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.


Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Do 70% kosztów kwalifikowanych projektów. Szczegółowe zasady dot. dofinansowania określono w Regulaminie konkursu

Województwo zachodniopomorskie- do 60% kosztów kwalifikowanych projektów.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro

Ważne!

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, lub promesy kredytu technologicznego wystawionej na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK. Promesa premii technologicznej lub warunkowa umowa kredytu technologicznego stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.